Logo

Metsästysseura Laitilan Kaiku ry

      SÄÄNNÖT

1§  YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

Yhdistyksen nimi:             Metsästysseura Laitilan Kaiku ry
Kotipaikka :                      Laitila
Seuran kieli:                     suomi

Yhdistys on perustettu heinäkuun 12 p:nä, 1954 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura on Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä.

 

2§      SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa:

1)   Järkiperäistä metsästystä
2)   Riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
3)   Metsästysampumaurheilua
4)   Kenneltoimintaa

 

3§      SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1)   Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita
2)   Suorittamalla riistanhoitotyötä
3)   Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
4)   Seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
5)   Huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
6)   Kouluttamalla jäseniään
7)   Järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, sitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa
8)   Edistämällä metsästyskoiratoimintaa

 

4§      SEURAN JÄSENET

Koejäseneksi ja myöhemmin varsinaiseksi jäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä. Koejäsenyys kestää kolme (3) vuotta, minkä ajan jälkeen seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai jäsenyyden hylkäämisestä.

Maanomistajajäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka omistaa maata seuran aktiivisella metsästys- ja riistanhoitoalueella ja hän vuokraa omistuksessaan olevat, metsästyskäyttöön soveltuvat maa-alueet seuralle. Tämän lisäksi hän sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä, seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

5§      JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Seuran jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisella jäsenellä.

Jokainen seuran jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueella omistuksessaan olevat, metsästyskäyttöön soveltuvat maa-alueet seuralle ilman metsästysrajoituksia.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista. Seuran talvikokous määrää maanomistajajäsenten jäsenmaksun suuruuden.

 

6§      SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7§      SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka:

1)   Laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen
2)   Toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti
3)   Rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä
4)   Toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8§      SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja kesäkokous heinä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta:

1)   Sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä, tai
2)   Kirjallisena ilmoituksena jäsenille

 

9§      TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2)   Todetaan kokouksen laillisuus
3)   Hyväksytään työjärjestys
4)   Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
5)   Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
6)   Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali. Johtokunnan jäsenet pyritään valitsemaan siten, että kustakin seuran alueella olevasta kylästä valitaan yksi johtokunnan varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen
7)   Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle
8)   Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
9)   Päätetään seuran toimihenkilöiden kulukorvauksista sekä seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
10) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
11) Päätetään toimikuntien vetäjät ja toimikuntien jäsenet. Valitaan majaisäntä    
12) Hyväksytään seuran uudet koejäsenet ja maanomistajajäsenet sekä hyväksytään tai hylätään varsinaisiksi jäseniksi sellaiset koejäsenet, joiden koeaika on tullut täyteen. Vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla
13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset
14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokoukseen
15) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle ja Metsästäjäin Keskusjärjestölle tehtävistä esityksistä
16) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

 

10§    KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.


11§    SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12§    PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, johtokunnan ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava kokousten pöytäkirjat.

 

13§    SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisena ääntenenemmistönä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14§    SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

15§    SEURAN JOHTOKUNTA

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valitut yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja yksitoista (11) henkilökohtaista varajäsentä. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, tehtävien hoitoa jatkaa hänen varajäsenensä. Johtokunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Sihteerinä ja rahastonhoitajana voi tarvittaessa toimia sama henkilö. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16§    PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.


17§    SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 

18§    JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1)   Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
2)   Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
3)   Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
4)   Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan
5)   Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
6)   Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
7)   Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
8)   Valmistella seuran kokouksia varten uusien jäsenten valinnat sekä ylläpitää seuran jäsenluetteloa
9)   Hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
10) Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
11) Päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista
12) Tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä ylläpitää listaa voimassaolevista maanvuokrasopimuksista
13) Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

 

19§    SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20§    SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys ry:lle (Jaktmuseiföreningen i Finland rf). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle.

 

21§    MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

Ms Laitilan Kaiku ry:n säännöt on ladattavissa täältä .pdf-muotoisena tiedostona.